เว็บตัวอย่าง
เพื่อทดสอบระบบ


TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Australia
China
France
Germany
India
Italy
Japan
Macau
Myanmar
Nepal
Singapore
South Africa
Switzerland
Taiwan
Thailand
United Kingdom
Viet Nam

โปรโมชั่นทัวร์ ราคาพิเศษ

 


Sponsor

 
 

Sravasti

ข้อมูลทั่วไปเมืองสาวัตถี
    

เมืองสาวัตถี ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น เมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้น โกศลและมีความสำคัญกับศาสนาพุทธอยู่มากมายเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ถึง 24 พรรษา และเป็นเมืองที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริษัทให้บรรลุอมตธรรมเป็นจำนวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จำพรรษานับพันนับหมื่นองค์ มีอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน ส่วนพระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองสาวัตถี
 
   
วัดเชตวันมหาวิหาร หรือสาเหต
 

วัดเชตวันมหาวิหาร หรือสาเหต (Sahet)
พระอารามหลวงขององค์พระศาสดาจำพรรษาถึง19 พรรษาโดยท่านอนาถบิณ ฑิกเศรษฐีผู้บริจาคทรัพย์สมบัติในการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น80 ไร่ พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเชตวันมหาวิหารและอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ต้นนี้ปรากฏหลักฐานจารึกของหลวงจีน ฟาเหียนและพระถังซัมจั๋ง โดยต้นโพธิ์ดังกล่าว ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน  จากนั้น...นำท่านเยี่ยมชมพระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการขุดค้นและปรับแต่งภูมิทัศน์เป็นอย่างดี วัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ยัง เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวและพระสูตรสำคัญๆในพระพุทธศาสนามากมายเช่น  เรื่องของพระองคุลิมาลนางปฏาจาราเถรีพระนางกิสาโคตมีเถรีการถวายอสทิสทาน  เรื่องพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุไข้พราหมณ์จูเฬกสาฏกทรง พยากรณ์สุบินนิมิต16 ประการนางกาลียักษิณีนางจิญมาณวิกา
ถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ เป็นต้น

 

ในส่วนพระสูตรนั้นมีจำนวนมากที่สำคัญ ๆ เช่น มหามงคล สูตร, ธชัคคสูตร, ทสธัมมสูตร, สาราณียธรรมสูตร, อหิราชสูตร, เมตตานสังสสูตร, คิริมานนทสูตร,ธัมมนิยามสูตร, อปัณณกสูตร, อนุตตริยสูตร, พลสูตร, มัคควิภังคสูตร, โลกธัมมสูตร, ทสนารถกรณธัมมสูตร, อัคคัปปทานสูตร, ปธานสูตร, อินทริยสูตร, อนริยสูตร และสัปปุริสธัมมสูตร

 
   
สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป
 

สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป
เป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่แม้แต่อัครสาวกไม่สามารถแสดงได้ โดยปาฏิหาริย์ที่เกิดเป็นลักษณะคู่ คือมี 2 เหตุการณ์ อันประกอบไปด้วย  การปราบทิฏฐิพวกเดียรถีย์ภายใต้ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์ และการเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่ 2 หรือดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระนางมายาเทวี พระพุทธมารดาของพระองค์

 
   
บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 

บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เดิมทีชื่อนายสุทัตตะ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี เนื่องจากความที่เป็นคนใจบุญสุนทาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกยาก ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นได้พบกับพระพุทธองค์  เมื่อครั้งเดินทางไปทำมาค้าขายที่เมืองราชคฤห์ และได้เลี้ยงภัตตาหารแก่พระพุทธศาสดา พร้อมได้สดับรับฟัง พระธรรมเทศนา อนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4จนบรรลุโสดาปัตติผล จนกระทั่งได้อาราธนา พระพุทธองค์ไปประทับที่เมืองสาวัตถี โดยได้ทำการ ซื้อพื้นที่สวนของเจ้าเชตมาสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นที่มาของชื่อวัด และทำให้มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี อุบาสกผู้คอยอุปัฏฐากพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นอุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน  ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวหลงเหลือเพียง อาคารก่ออิฐสูงเท่าตึก 2 ชั้นมีบันไดขึ้นไปถึงยอดตรงกลางที่เป็นห้องโถงใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของมหาเศรษฐีในการสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร

 
   
บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้านของปุโรหิต
 

บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้านของปุโรหิต
บิดาของพระสาวกที่มีชื่อเสียงในเมืองสาวัตถีการ โปรดองคุลีมาลของพระพุทธ เจ้าครั้งนี้ถือว่า เป็นการที่พระพุทธเจ้าผจญมารได้รับชัยชนะครั้งที่ 4 จาก 8 ครั้ง อันปรากฏตามพระชัยมงคลคาถาอันมี ใจความดังนี้ อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตังธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ” อันมีความหมายว่า พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง 3 โยชน์จึงขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ บ้านบิดาขององคุลีมาลนั้น มีลักษณะเป็นเนินสูง เป็นอาคารอิฐก่อ มีโพรงเป็นช่องทางทะลุไปข้างบนได้ด้านบนมีห้องกว้างปิดทึบสี่ด้าน  ด้านซ้ายมือของด้านบนถูกเปิดโล่งถึงยอดอาคาร แต่ตามหลักฐานที่สันนิษฐานนั้นว่าน่า จะเป็นสถูปมากกว่าที่พักอาศัยและสามารถเชื่อมเรื่องราวของสถานที่  ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

 

แก่พระสาวกองค์หนึ่งที่เคยเข่นฆ่าผู้คนถึง999ชีวิตตัดนิ้วมือมาร้อย เป็นมาลัยคล้องคอจนกระทั่งมาพบพระพุทธองค์ ทรงเทศน์โปรดจนบรรลุเป็นพระอรหันต์

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมืองสาวัตถี
  วัดบุปผาราม
เป็นอารามที่มีนางวิสาขา มหาอุบาสิกาสร้างถวายซึ่งในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสลับกับวัดเชตะวันมหาวิหาร ในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี ปัจจุบันวัดแห่งนี้เหลือเพียงซากฐานปรักหักพัง อันเนื่องมาจากขาดการดูแล และซากโบราณสถานได้พังทลายและไหลไปตามแม่น้ำอจิรวดี
 

แม่น้ำอจิรวดี
หนึ่งใน 5 แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียหรือ “ปัญจมหานที”ซึ่งแม่น้ำอจิรวดี ในปัจจุบัน เรียกว่า แม่น้ำรภดี (Rapti River) ที่ไหลผ่านเมืองสาวัตถีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

 

เมืองปิปราห์วา (กรุงกบิลพัสดุ์แห่งใหม่ในประเทศอินเดีย)
ตั้งอยู่ในเส้นทางระหว่างลุมพินี– เมืองสาวัตถี อยู่ห่างจากด่านโสเนาลี (ชายแดนข้ามอินเดีย – เนปาล) ประมาณ 50 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ ทางวิชาการยังไม่สามารถสรุปข้อสันนิษฐานต่างๆได้ เนื่องจากในอดีตได้มีการขุดพบมีลักษณะอาคาร 2 หลัง สร้างประมาณ 100 ปีก่อนพุทธกาล เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมมีห้องใหญ่น้อยไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง ตรงกลางเป็นลานกว้าง ที่สถานที่แห่งนี้นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกอักษรพราหมีว่าเป็น กบิลพัสดุ์สังฆา-ราม และสถานที่ใกล้กันนั้น ณ หมู่บ้านปิปราห์วา ได้ค้นพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางฝั่งอินเดียเชื่อว่าเป็นเมืองที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ศากยะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ และพระเจ้าอโศกมหาราช และพระพระเจ้ากนิษฐกะแห่งราชวงศ์กุษานทรงบูรณะขยายเพิ่มเติม พระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ เป็นส่วนที่ทางรัฐบาลอินเดียได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาทรงโปรดฯให้ประดิษฐานไว้ ณ พระบรมมหาราชวัง และแบ่งมาประดิษฐาน ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศ

   

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย